icsi

ไม่จดทะเบียนทำเด็กหลอดแก้ว ivf icsi ได้ไหม genesisfertilitycenter.co.th

ไม่จดทะเบียนสมรสทำทารกหลอดแก้วได้ไหม

มีบุตรยาก เช็คลิสต์ข้อบังคับให้พร้อม ก่อนทำทารกหลอดแก้ว ทำ ivf icsi

การแต่งงานของคู่รักปัจจุบันนี้ คู่ชีวิตหลายคู่บางครั้งอาจจะเห็นว่า ความรักไม่ได้อยู่ที่ทะเบียนสมรสหรือข้อบังคับ บ้างก็มีเหตุมีผลทางธุรกิจ ทำให้ตกลงใจไม่จดทะเบียน แต่เมื่อคู่รักประสบกับปัญหาภาวะมีบุตรยากขึ้นมา รวมทั้งตัดสินใจจะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางด้านการแพทย์ ด้วยทำทารกหลอดแก้ว ทำ ivf icsi ขึ้นมา การเขียนทะเบียนสมรสจะมีความสำคัญขึ้นมาโดยทันที

การเขียนทะเบียนสมรส มีความสำคัญอย่างไร

ก่อนที่จะเข้าสู่กรรมวิธีรักษาและก็ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ คู่ครองจำเป็นต้องจูงมือกันไปจดทะเบียน เนื่องมาจากตามพระราชบัญญัติป้องกันเด็กที่เกิด โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดไว้ว่าการใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ สำหรับคู่สมรสมีบุตรยาก ทำ ivf icsi จำต้องใช้ทะเบียนสมรสแค่นั้น เพื่อคุ้มครองป้องกันการอุ้มบุญโดยผิดกฏหมาย โดยคู่ควงจำเป็นที่จะต้องนำทะเบียนสมรสประจำตัวมาที่โรงพยาบาลด้วยเมื่อใดก็ตามเริ่มกระทำการรักษาภาวะมีลูกยาก

ทราบกฎหมายก่อนรักษาสภาวะมีบุตรยาก

มาตรา ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ช่วยการเจริญวัยทางด้านการแพทย์ตามพ.ร.บ.นี้ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้วก็ต้องกระทำตามมาตรฐานสำหรับการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ด้านการแพทย์ ดังนี้ ตามที่ แพทยสภาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๖ ก่อนให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ด้านการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญวัยทางการแพทย์ ต้องจัดให้มีการตรวจรวมทั้งประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และก็สภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการ หญิงที่รับมีท้องแทน และก็ผู้บริจาคน้ำเชื้อ หรือไข่ที่จะนำมาใช้ทำงาน และการปกป้องคุ้มครองโรคที่อาจมีผลพวงต่อเด็กที่จะเกิดมาด้วย ทั้งนี้ตามหลักมาตรฐาน กรรมวิธี และก็ข้อจำกัดที่แพทยที่ประชุมประกาศระบุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๗ การผลิต การเก็บรักษา การใช้ผลดีจากตัวอ่อน หรือวิธีการทำให้สิ้นภาวะของตัวอ่อน จะต้องดำเนินการตามหลักหลักเกณฑ์ กรรมวิธี แล้วก็ข้อจำกัดที่แพทยสภาประกาศระบุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แม้กระนั้นจะกำหนดให้รักษาหรือใช้ประโยชน์จากตัวอ่อนที่แก่เกินกว่าสิบสี่วันนับตั้งแต่วันถือกำเนิดไม่ได้ ทั้งนี้ อายุของตัวอ่อนไม่นับรวมช่วงเวลาสำหรับเพื่อการแช่แข็งตัวอ่อน
มาตรา ๑๘ ในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญวัยด้านการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ อาจทำการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามสิ่งที่มีความต้องการแล้วก็สมควร ดังนี้ จำต้องไม่เป็นการทำในลักษณะที่อาจจะเป็นผลให้รู้เรื่องได้ว่า เป็นการเลือกเพศการตรวจวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางการ และข้อตกลงที่แพทยที่ประชุม ประกาศระบุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ การผสมเทียมจะต้องปฏิบัติต่อหญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียมที่แพทยที่ประชุมประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๐ การผสมเทียมโดยใช้อสุจิของผู้ให้จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผัวแล้วก็ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่มุ่งหวังให้มีการผสมเทียมการให้ความยินยอมพร้อมใจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรรมวิธีการ และข้อจำกัดที่แพทยสภาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

icsi

เช็คลิสต์เกี่ยวกับข้อบังคับเตรียมให้พร้อม

1. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสถานที่ประกอบกิจการที่จะเข้าใช้บริการ ประกอบด้วย โรงหมอ คลินิค ที่ให้บริการทำทารกหลอดแก้วกับผู้มีลูกยาก ทำ ivf icsi ทำควรจะมีการรับรองมาตรฐานจากกองสถานพยาบาลและก็การประกอบโรคศิลปะ มีการตรวจสอบเพื่อต่อเอกสารสิทธิ์ทุก 3 ปี จำเป็นต้องส่งข้อมูลการสัมมนาของคณะกรรมการศีลธรรมและก็ข้อมูลทางสถิติทุกปี

2. การแช่แข็งตัวอ่อน ตามกฎหมายของเมืองไทย แฟนที่มีบุตรยาก ทำ ivf icsi แล้วก็มีความต้องการแช่แข็งตัวอ่อน ต้องจดทะเบียนสมรสไม่ผิดกฎหมาย โดยก่อนจะมีการแช่แข็งตัวอ่อนทั้งยังผัวและก็เมียจำเป็นต้องเซ็นชื่อในหนังสือแสดงความยินยอม และกระทำการตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าเป็นโรคติดต่อ ถ้าสามีหรือเมียที่ปรารถนาใช้ตัวอ่อนของคู่แต่งงานที่เสียชีวิตไปแล้ว ควรมีเอกสารยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่ครองก่อนที่จะเสียชีวิต โดยจึงควรรายงานต่อกระทรวงสาธารณสุข และบางทีอาจไม่อาจจะใช้ตัวอ่อนแช่แข็งของสามีภรรยาที่เสียชีวิตมานานกว่า 5 ปีได้

3.การแช่แข็งน้ำอสุจิ ตามกฎหมายของเมืองไทยก่อนการแช่แข็งสเปิร์ม คู่ชีวิตมีบุตรยาก ทำทารกหลอดแก้ว ทำ ivf icsi จึงควรลงชื่อในหนังสือแสดงความยินยอม และก็กระทำตรวจร่างกายเพื่อมองว่าเป็นโรคติดต่อรุนแรง อาทิ เชื้อ HIV และภรรยาที่ต้องการใช้น้ำอสุจิของผัวที่เสียชีวิตไปแล้วควรจะมีเอกสารยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผัวก่อนที่จะสูญเสียชีวิ อาจไม่สามารถใช้สเปิร์มของผัวที่เสียชีวิตมานานกว่า 5 ปีได้ และต้องรายงานต่อกระทรวงสาธารณสุข (เมืองไทย) ถ้าเกิดอยากใชสเปิร์มแช่แข็งของผัวที่เสียชีวิตไปแล้ว

4.การบริจาคน้ำเชื้อ ในประเทศไทยนับว่าเป็นสิ่งถูกกฎหมาย โดยห้ามปฏิบัติเพื่อการค้าหรือเชิงการค้า โดยผู้ที่อยากได้รับการบริจาคน้ำเชื้อจำเป็นที่จะต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรส และก็คู่ครองจำต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมรับสเปิร์มบริจาค และก็ผู้ให้อสุจิจะต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมใจสำหรับในการบริจาคน้ำอสุจิ และผู้บริจาคน้ำอสุจิสามารถบริจาคน้ำอสุจิได้เฉพาะกรณีที่เมื่อบริจาคแล้วมีการท้องจนได้ลูกไม่เกิน 10 ครอบครัว โดยผู้สงเคราะห์อสุจิจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีอายุระหว่าง 20-45 ปี ผ่านการตรวจประเมินสุขภาพที่เกี่ยวข้องทางร่างกายและก็สุขภาพเกี่ยวกับจิต ต้องไม่เป็นเครือญาติกับคนรับบริจาค
  • ไม่มีประวัติการใช้สิ่งเสพติด การเสี่ยงเป็นโรคติดต่อทางเพศสโมสร การเสี่ยงเป็นโรคทางพันธุกรรม และโรคติดต่อร้ายแรง (อย่างเช่น HIV หรือ AIDS)
  • ผู้สงเคราะห์อสุจิจำต้องยินยอมให้ตรวจค้นเชื้อ HIV หรือ AIDS ก่อนส่งตัวอย่างน้ำอสุจิและตรวจซ้ำอีกครั้งหลังจากตรวจหนแรก 6 เดือนที่ผ่านมาใช้สเปิร์มในกระบวนการรักษา

5. การบริจาคไข่ ในประเทศไทยนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกตามกฎหมาย แต่การบริจาคไข่เพื่อกิจการค้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายรวมทั้งห้ามคนรับบริจาคไข่ รับไข่จากผู้บริจาคเกิน 1 คนในแต่ละรอบการดูแลรักษา คนที่อยากได้รับการบริจาคไข่จะต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า แล้วก็สามีของคนรับบริจาคไข่จำเป็นต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมรับไข่บริจาค ผู้บริจาคไข่จำเป็นต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมสำหรับการบริจาคไข่ โดยผู้สงเคราะห์ไข่ควรจะมีคุณสมบัติดังนี้

  • กรณีเป็นญาติสายตรงกับคนรับบริจาค สืบสายเลือด โดยมิใช่มารดาหรือลูก จะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี โดยมีไหมมีสามีก็ได้
  • กรณีไม่ใช่เครือญาติผู้สงเคราะห์ไข่ควรจะมีอายุ 20 – 35 ปี ผู้สงเคราะห์ต้องมีหรือเคยมีสามีมาก่อน
  • ผ่านการตรวจประเมินสุขภาพทางกายรวมทั้งสุขภาพเกี่ยวกับจิต
  • บริจาคไข่ไม่เกิน 3 ครั้งในชีวิต โดยห้ามไม่ให้ผู้บริจาค บริจาคไข่มากยิ่งกว่า 1 คนภายในแต่ละรอบการดูแลรักษา

6. การตรวจคัดเลือกกรองความแตกต่างจากปกติทางกันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนที่จะมีการฝังตัว เมืองไทยอนุญาตให้มีการตรวจคัดกรองความไม่ดีเหมือนปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว ซึ่งสามารถทำในกรณีฝ่ายหญิงมีอายุเกิน 35 ปี มีประวัติการแท้งมากกว่า 2 ครั้งในขณะอายุท้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ ไม่สามารถที่จะท้องได้ภายหลังทำ IVF มาแล้ว 2 ครั้งติดต่อกัน แล้วก็เคยมีประวัติท้องที่เด็กแบเบาะผิดปกติ เพราะความแตกต่างจากปกติของโครโมโซม

สรุปคู่ครองมีบุตรยาก และก็กำลังอยู่ระหว่างการวางเป้าหมายรักษามีบุตรยาก ทำivf icsi ก่อนไปสู่แนวทางการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi และกระทำรักษาด้วยการใช้วิธีฉีดเชื้อ (IUI) จำเป็นต้องจับมือกันไปจดทะเบียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อน เพื่อครอบครัวมีความสมบูรณ์ ความพร้อมเพรียงของครอบครัวที่เด็กจะเกิดมา และเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์หรือทำในเชิงพาณิชย์ โดยการเตรียมเอกสารการดูแลและรักษามีลูกยาก ทำivf icsi มีดังนี้

บัตรประชาชนทั้งยังของแฟนทั้งยังฝ่ายหญิงแล้วก็ข้างชาย
ทะเบียนสมรสของคู่สมรส รวมทั้งในกรณีที่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย ควรต้องแปลรวมทั้งให้สถานทูตของประเทศนั้นๆกระทำการยืนยัน
ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

หากคุณเป็นแฟนมีบุตรยาก และก็วางแผนครอบครัวโดยใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ทำทารกหลอดแก้ว ทำivf ทำ icsi เมื่อจดทะเบียนเป็นระเบียบ สามารถขอความเห็นได้ที่ Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการด้านการแพทย์สำหรับมีบุตรยาก โดยนำเทคโนโลยีและก็สิ่งใหม่ที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญก้าวหน้าพันธ์ให้กับคู่ชีวิตที่มีลูกยาก ด้วยความชำนิชำนาญที่ประสานความใส่ใจของทีมหมอและพนักงาน เมื่อคู่รักตกลงใจทำรักษาผู้มีบุตรยาก ในขั้นตอนการทำทารกหลอดแก้ว ด้วยขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI

ไต่ถามรายละเอียดอื่นๆติดต่อ :

Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top